Brugerbetingelser

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG BRUGERBETINGELSER

1.1 Disse vilkår regulerer aftalen mellem G-IT Aps, CVR nr. 37372862, Vandværksvej 24, 5000 Odense C, (G-IT) og brugeren (Bruger) af applikationen TimeCtrl, der ejes og drives af G-IT. -TimeCtrl er en applikation til det professionelle marked, som gør det muligt for Bruger at foretage tidsregistrering via smartphone eller tablet. Disse betingelser gælder Bruger uanset om abonnementet betales af Bruger selv eller arbejdsgiver.

1.2 Betingelserne accepteres af Bruger ved at bruge TimeCtrl.

1.3 Ved indgåelse af aftalen opnår Bruger en ikke eksklusiv ret til at benytte TimeCtrl i det købte omfang på de vilkår, der nærmere følger af disse betingelser. Retten til at benytte TimeCtrl er alene en brugsret, og Bruger erhverver ikke herved ret til programmet eller til at drive, udvikle, forandre eller ændre dette. Bruger’s rettigheder er personlige, og må ikke overdrages til andre.

2. ABONNEMENTETS BEGYNDELSE OG OPHØR

2.1 Abonnementet etableres ved oprettelse af konto på timectrl.nu, og begynder ved opret- telsen heraf. Ved kontooprettelsen registreres Bruger’s email, fakturerings- og betalingsop- lysninger, og Bruger tildeles en selvvalgt kode til brug for log in.

2.2 Ved bestilling betales for første periode forholdsmæssigt indtil næste månedsskifte, hvorefter abonnementet automatisk fornyes og betales, hver den 1.

2.3 Abonnementet kan opsiges af Bruger med et varsel på 1 måned til en måneds udløb. Det betyder at opsigelse f.eks. den 15. april, medfører abonnementets ophør den 31. maj. Ændring med fravalg af ekstrafunktioner, jfr. pkt. 3.2 kan ligeledes ske med en måneds varsel.

2.4 Abonnementet kan af G-IT opsiges med et varsel på 6 måneder til en måneds udgang.

3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

3.1 TimeCtrl koster i basisversionen 31,20 DKK pr. måned pr. bruger.

3.2 Tilvalgte funktioner medfører tillægsbetaling afhængig af type. Alle priser fremgår af G- IT’s hjemmeside eller på timectrl.nu.

3.3 Betaling sker forud, hver den første i måneden ved anvendelse af Bruger’s indtastede oplysninger om betalingskort, hvorefter faktura fremsendes til Bruger’s mail.

3.4 Såfremt betaling ikke kan gennemføres på baggrund af de oplyste betalingsoplysnin- ger, fremsendes påkrav om betaling pr. mail. Betaling skal herefter gennemføres senest 3 bankdage efter påkravet er afsendt. Påkravet tillægges et påkravsgebyr på 100 DKK.

3.5 Såfremt betaling ikke sker trods afgivet påkrav, jfr. pkt. 3.4, spærres Bruger’s adgang til TimeCtrl uden yderligere varsel.

3.6 Ved spærring kan genåbning ske efter betaling af skyldig saldo og mod betaling af genåbningsgebyr på 500 DKK.

3.7 Priser kan ændres med en måneds varsel. 3.8 Alle priser tillægges dansk moms med 25%.

4. BRUGERS DATA

4.1 Bruger har ejendomsret til sine egne data. Bruger accepterer, at G-IT opsamler og be- handler de af Bruger indlagte data med henblik på drift, udvikling og forbedring af TimeCtrl, og herunder at der kan ske benyttelse af cookies.

4.2 G-IT har tavshedspligt med hensyn til Bruger’s data, og efterlever persondatalovens regler om behandling af oplysninger og efterlever Datatilsynets retningslinjer.

4.3 Efter abonnementets ophør – ved opsigelse eller grundet misligholdelse – opbevares Bruger’s data i 2 måneder, hvorefter de destrueres. Efter destruktion kan data ikke gen- skabes.

5. DRIFTSSTABILITET

5.1 G-IT tilstræber at sikre, at driften kan forløbe uden problemer og TimeCtrl være til- gængelig for Bruger i princippet uden afbrydelser. Der vil dog være nede tid i forbindelse med opdateringer, service m.v., ligesom periodiske driftsforstyrrelser undtagelsesvist vil kunne forekomme. G-IT garanterer således ikke noget bestemt niveau for tilgængelighed.

5.2 Ved afbrydelse af tilgængeligheden vil G-IT hurtigst muligt arbejde på genetablering.

6. ÆNDRINGER

6.1 G-IT foretager løbende udvikling af TimeCtrl og med henblik på forbedringer. G-IT er berettiget hertil løbende mod information til Bruger om, at der er sket versionsændringer. Bruger er ikke berettiget til at foretage ændringer i programmet, udover hvad der følger af programmets normale anvendelse med Brugers behandling af egne data.

7. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

7.1 G-IT ejer alle immaterielle rettigheder til TimeCtrl – herunder ophavsrettigheder. Bruger er derfor uberettiget til på nogen måde at ændre, kopiere, dekomponere eller udbygge TimeCtrl eller nogen af dennes bestanddele.

7.2 Bruger er forpligtet til at sikre, at Bruger’s indlæggelse af data sker på lovlig måde, og at der ikke i de af Bruger indlagte data eller benyttelse af TimeCtrl i øvrigt er forhold der er lovstridige eller krænker tredjemands ret, herunder tredjemands immaterielle rettigheder.

7.3 Bruger er forpligtet til at give G-IT meddelelse ved enhver mistanke om tredjemands krænkelse eller planlagte eller forsøg på krænkelse af G-IT tilhørende immaterielle ret- tigheder.

8. OVERDRAGELSE

8.1 Bruger er uberettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til afta- len med G-IT.

8.2 G-IT er berettiget til at overdrage sine forpligtelser ifølge aftalen helt eller delvist i for- bindelse med overdragelse helt eller delvist af TimeCtrl. G-IT er endvidere berettiget til outsourcing af driftsansvar, herunder men ikke begrænset til databehandling og -lagring, hosting mv.

9. ANSVAR

9.1 Bruger er ansvarlig for enhver aktivitet, der sker via Bruger’s konto. Bruger er i tilknyt- ning hertil ansvarlig for sikker opbevaring af log in-koder mv.

9.2 Bruger skal straks informere G-IT ved mistanke om ikke autoriseret adgang til Bruger’s konto eller andre brud på sikkerheden, som Bruger måtte opnå kendskab til, ligesom Bru- ger er forpligtet til i muligt omfang at medvirke til at bringe sådanne forhold til ophør.

9.3 Ved mangler ved TimeCtrl er G-IT’s erstatningsansvar beløbsbegrænset til et beløb, der svarer til 12 måneders abonnement for det produkt manglen angår.

9.4 G-IT kan aldrig gøres ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, tabt indtjening eller tab af data.

9.5 G-IT er ikke ansvarlig for manglende funktionalitet grundet manglende eller dårlig net- forbindelse eller lignende eller fejl eller forstyrrelser, der tilskrives anvendt udstyr/hardware eller udefra kommende forstyrrelser.

10. VILKÅRSÆNDRINGER

10.1 G-IT forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere disse brugerbetingelser med virkning for fremtiden. Ændringer vil blive offentliggjort på G-IT’s hjemmeside.

10.2 Ved ændring af vilkår træder de nye brugerbetingelser i stedet for de tidligere gæl- dende og erstatter således alle tidligere gældende.

11. LOVVALG OG VÆRNETING

11.1 Retsforholdet mellem parterne er undergivet dansk lovgivning.

11.2 Som værneting for enhver tvist mellem parterne er aftalt Retten i Odense.

12. GYLDIGHED

12.1 Disse betingelser er senest opdateret den 8. december 2016, og gælder for køb og benyttelse af TimeCtrl efter dette tidspunkt, idet betingelserne erstatter alle tidligere gæl- dende.